शिवताण्डवस्तोत्रम्.. .. श्रीगणेशाय नमः .. जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले matted hair-thick as forest-water-flow-consecrated-area गलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् | in the throat-stuck-hanging-snake-lofty-garland डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं damat-damat-damat-damat-having sound-drum-this चकार चण्ड्ताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् || १|| did-fierce-Tandava-may he shower-on us-Siva-auspiciousness With his neck, consecrated by the flow of…